Úvodné slovo vladyku Cyrila Vasiľa k publikácii (SK)